Nasza jakość – Twoją szansą na rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

ZSKR w Żarnowcu

Szanse na rynku pracy

„Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs.
Wartość dofinansowania Funduszy Europejskich wynosi 2 410 920,57 zł
Wartość dofinansowania Budżetu Państwa wynosi 283 637,72 zł
Wartość wkładu własnego wynosi 141 818,86 zł
Głównym celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 151 uczniów ZSCKR w Żarnowcu oraz wyższa jakość kształcenia w szkole. Grupa docelowa to 151 uczniów i 24 nauczycieli zawodu – razem 175 osób.

Cel zostanie osiągnięty w okresie od IX 2018r do IX 2021r, poprzez wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych u uczniów i nauczycieli w wyniku organizacji: -kursów dających uczniom i nauczycielom możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności i uprawnień; -staży zawodowych; -szkoleń; -doradztwa zawodowego; – włączenie pracodawców w edukację zawodową uczniów.

W efekcie nastąpi lepsze dopasowywanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, uczniowie w ułatwiony sposób przejdą z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocniony zostanie system i jakość kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się, poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną we współpracy z pracodawcami.

Nauczyciele uzyskają dodatkowe umiejętności i kwalifikacje, co wpłynie na wzrost jakości kształcenia. Nastąpi doposażenie pracowni nauki zawodu, co zwiększy dostęp uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technologii.

Wartość projektu wynosi 2 836 377,15 zł, w tym 85% wkładu z Funduszy Europejskich i 10% z budżetu państwa.

DOKUMENTY DO PROJEKTU

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

Karta wywiadu z kandydatem

Formularz zgloszeniowy dla ucznia

Ankieta badająca motywację kandydata

Uczniowie otrzymali odzież roboczą

 

Pierwszy miesiąc wakacji będzie czasem zdobywania i poszerzania zawodowych umiejętności przez 41 uczniów ZSCKR w Żarnowcu.

W dniu dzisiejszym uczniowie, którzy realizują staż w ramach projektu pn. „Nasza jakość – Twoją szansą na rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu” zostali wyposażeni w odzież roboczą niezbędną na stanowisku pracy. Zestaw odzieży, poza standardowymi elementami tj. obuwie, spodnie, kurtka, czapka, koszulka i rękawice został powiększony o maseczki, rękawiczki i okulary konieczne w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Uczniowie z technikum weterynarii otrzymali dodatkowo fartuch i gumowce. Odzież dla uczniów jest bezpłatna.

TY + ZSCKR = SUKCES

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje i koniec roku szkolnego. Dla jednych jest to już czas odpoczynku a dla innych czas szkoleń zawodowych i staży zawodowych które realizuje ZSCKR w Żarnowcu w ramach projektu „Nasza jakość – Twoją szansą na rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs.

Pomimo utrudnień wynikających z sytuacji epidemiologicznej szkolimy dalej i już w niedługim czasie zostaną zorganizowane kursy:

1. KURS OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO dla 15 osób w dniach od 04 – 06.06.2021

2. KURS AUTO CAD dla 13 osób w dniach od 11 – 13.06.2021

3. KURS OPERATOR PROGRAMISTA CNC dla 13 osób w dniach od 18 – 21.06.2021

4. KURS INSEMINACJI DLA BYDŁA I TRZODY CHLEWNEJ dla 10 osób w dniach od 28.06.2021 do 01.07.2021

Również lipiec będzie pracowity dla 41 uczniów którzy zakwalifikowali się na staże zawodowe, które będą odbywały się u okolicznych pracodawców.

Nadchodzące wakacje będą zatem kolejny raz okazją do nabycia doświadczenia oraz uzyskania dochodów przez naszych uczniów.

Nieustannie do przodu

Minął rok 2020, a  wraz z nim zakończyliśmy kolejny etap działań związanych z Projektem „Nasza jakość – Twoją szansą na rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs. 

Mimo utrudnień wynikających z sytuacji epidemiologicznej, podsumowanie kolejnego etapu realizacji projektu, tj. lipiec – grudzień 2020 jest satysfakcjonujące. Nie tylko zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane na ten okres zadania, ale dzięki wygenerowanym oszczędnościom został ogłoszony dodatkowy przetarg na szkolenia.

Zgodnie z planem kolejne grupy uczniów nabyły  umiejętności w następujących kursach:

–          Kurs księgowości z zastosowaniem oprogramowania do księgowania – 25 uczniów;

–          Prawo jazdy kat. C +kwalifikacja wstępna przyspieszona – 13 uczniów;

–          Kurs na wózek jezdniowy specjalizowany ze zmiennym wysięgiem – 27 uczniów;

–          Kurs operatora kombajnu zbożowego – 14 uczniów;

–          Szkolenie chemizacyjne + atest opryskiwacza – 28 uczniów;

–          Spawanie metodą MAG – 2 uczniów;

–          Spawanie metodą MIG – 17 uczniów;

Pięciu nauczycieli kształcenia zawodowego ekonomicznego ukończyło 120-godzinny Kurs księgowości z zastosowaniem oprogramowania do księgowania. Nauczyciele uaktualnili wiedzę i podnieśli umiejętności, które są wykorzystywane w procesie edukacyjnym naszych uczniów, natomiast zdany na wysokim poziomie państwowy egzamin nadał nauczycielom nowe kwalifikacje i przysporzył im wiele satysfakcji.

Dzięki wygenerowanym oszczędnościom postanowiliśmy zorganizować szkolenia dla uczniów i nauczycieli, zgodne z bieżącymi potrzebami.

Dla uczniów były to: Szkolenie z zakresu diagnostyki pojazdów i maszyn rolniczych, w którym wzięło udział 30 uczniów oraz kurs operatora koparki klasy III i I dla 30 uczniów.

Dla nauczycieli – ze względu na konieczność prowadzenia nauczania na odległość z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i programów, dla 24 nauczycieli zawodu zostało zorganizowane szkolenie kształtujące umiejętność posługiwania się narzędziami z grupy Teams (Office) głównie Whiteboard in Microsoft Teams oraz Notatnik, a także wirtualną tablicą dla Skype „Idroo”. Nauczyciele ponadto zostali wyposażeni w tablety i rysiki, które wykorzystują łącznie ze wskazanymi programami w procesie dydaktycznym do komunikacji na odległość oraz stacjonarnie. Drugim kursem dla nauczycieli był Tokarz/Frezer CNC Sinumerik 828D i 808D, w którym wzięło udział 3 nauczycieli. Celem kursu było nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej, czyli podstawowej wiedzy z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie i umiejętności praktycznych takich jak obsługa i programowanie obrabiarek CNC – wiedza i umiejętności będą wykorzystywane i przekazywane w procesie dydaktycznym.

Z uwagi na czasowe obostrzenia wynikające z COVID-19, realizacja szkoleń i staży odbyła się w pełnym reżimie sanitarnym z zachowaniem obowiazujących przepisów, natomiast szkolenia z ksiegowości przeprowadzone były w z wykorzystaniem e-learningu.

W analizowanym okresie, w czasie wakacji, z zachowaniem wszelkich norm i zasad bezpieczeństwa, 24 pełnoletnich uczniów wzięło udział w wakacyjnym zadaniu projektowym, czyli 150-godzinnych stażach zawodowych. Uczniowie zdobyli praktyczne doświadczenie w zakresie uzyskanych wcześniej kwalifikacji. Uczniowie, którzy realizowali staż w ramach projektu, zostali wyposażeni w odzież roboczą niezbędną na stanowisku pracy. Zestaw odzieży, poza standardowymi elementami tj. obuwie, spodnie, kurtka, czapka, koszulka i rękawice został powiększony o maseczki, rękawiczki i okulary konieczne w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Uczniowie z technikum weterynarii otrzymali dodatkowo fartuch i gumowce. Odzież dla uczniów jest bezpłatna, a każdy uczeń po zaliczeniu i udokumentowaniu stażu otrzymał stypendium.

 

Przed nami ostatnie miesiące realizacji projektu. Dotychczasowe działania przebiegały zgodnie z planem, a napotykane przeciwności były traktowane w charakterze wyzwań, dla których na bieżąco znajdowaliśmy rozwiązania. Dołożymy wszelkich starań, aby nadchodzące miesiące również takie były, tak, by koniec roku szkolnego w połączeniu z zakończeniem projektu był czasem realizacji celów i założeń projektowych oraz satysfakcji wszystkich uczestników projektu.

Do sukcesu nie ma żadnej windy, trzeba iśc po schodach

Początek roku 2020 to dla jednych jeszcze czas odpoczynku a dla innych czas ciężkiej pracy. Trzech nauczycieli przedmiotów zawodowych z ZSCKR w Żarnowcu nie ustaje w ciągłym doskonaleniu swoich umiejętności i zdobywaniu nowej wiedzy. W ramach projektu . Nasza jakość – Twoją szansą na rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu w dniach od 4 do 7 stycznia 2021 uczestniczyli w kursie TOKARZ/FREZER CNC SINUMERIK828D i 808D
Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej, czyli podstawowej wiedzy z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie i umiejętności praktycznych takich jak obsługa i programowanie obrabiarek CNC a w nim m.in.:
-Budowa maszyn CNC
-Struktura programu CNC,
-Główne funkcje i adresy CNC
-Podstawowe funkcje przygotowawcze, pomocnicze
-Programowanie Sinumerik 828D i 808D
-Pisanie programów wybranych detali(toczenie, wiercenie, wytaczanie, gwintowanie, rowkowanie, ucinanie)
-Obsługa obrabiarki: rozruch maszyny, punkty zerowe
–Układy współrzędnych, zarządzanie programami, uzbrojenie obrabiarki
-Wprowadzanie korekcji długościowych narzędzi.
Dzięki profesjonalnemu podejściu firmy szkolącej https://emt-systems.pl/ całe szkolenie było utrzymywane w wysokich standardach sanitarnych.

Szkolimy, diagnozujemy, naprawiamy

W dniach 12-22 grudnia 2020 na terenie naszej szkoły odbyło się szkolenie dla uczniów w ramach projektu „Nasza jakość – Twoją szansą na rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu”. Do szkolenia z zakresu DIAGNOSTYKI POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH przystąpiło 34 osoby.
Obecna sytuacja epidemiologiczna postawiła nas przed nami dodatkowe wyzwania i obowiązki. Realizacja projektu zgodnie z wyznaczonym harmonogramem jest dla nas bardzo ważna, jednak priorytetowe jest bezpieczeństwo wszystkich uczestników projektu, dlatego też całe szkolenie było utrzymywane w wysokich standardach sanitarnych.
Celem szkolenia było zaznajomienie uczestników z podstawami diagnostyki i autodiagnostyki systemów sterowanych elektroniczne w pojazdach rolniczych.
W ramach szkolenia uczestnicy poznali szereg informacji z zakresu sterowania silnika, skrzyni biegów, podnośników przedniego i tylnego, problematyki sieci CAN, sposoby kalibracji i regulacji skrzyń biegów, podnośników itp. Dzięki temu szkoleniu uczniowie nabyli wiedzę w jaki sposobów przeprowadzać diagnostykę systemów, interpretować usterki oraz przeprowadzać kalibracje oraz regulacje.
Szkolenie było przeprowadzone zgodnie z programem ustalonym z koordynatorem projektu. Główne punkty szkolenia to:
-Zapoznanie się z typami systemów sterowanych elektronicznie oraz rodzajami diagnostyki na 3 poziomach w środowisku maszyn rolniczych.
– Przedstawienie metod i procedur diagnostyki szeregowej głównych systemów elektronicznych stosowanych w maszynach rolniczych z interpretacją błędów, parametrów i stanów oraz systemów sieci CAN, skrzyni biegów i WOM; zarządzanie silnikiem i układami powiązanymi.
-Omówienie procedur konfiguracyjnych oraz warunków koniecznych do ich przeprowadzenia, kalibracja skrzyni biegów, silnika i tylnego podnośnika hydraulicznego.

-Ćwiczenia praktyczne przeprowadzone na co najmniej trzech różnych ciągnikach rolniczych obejmujące diagnostykę i procedury manualne jak również diagnostykę szeregową, (JOHN DEERE 7730, VALTRA N111, DEUTZ FAHR AGROTRON M600, SAMOCHÓD CIĘŻAROWY MAN TGX 18.440)

Drugi rok projektu za nami

Powoli dobiega końca drugi rok realizacji Projektu „Nasza jakość – Twoją szansą na rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs.

Obecny rok z uwagi na pojawienie się epidemii wirusa COVID-19 był i nadal jest wyjątkowy. Sytuacja postawiła przed nami dodatkowe wyzwania i obowiązki. Realizacja projektu zgodnie z wyznaczonym harmonogramem jest dla nas bardzo ważna, jednak priorytetowe jest bezpieczeństwo wszystkich uczestników projektu. Na pewien czas zmuszeni zostaliśmy do zamrożenia realizacji zadań, takich jak kursy i szkolenia.

Jednak mimo nieoczekiwanych przeciwności losu, mijający rok był czasem intensywnej pracy, satysfakcji i radości z uzyskiwanych dyplomów, certyfikatów i kwalifikacji przez uczniów ZSCKR w Żarnowcu.


Podsumowanie drugiego roku wygląda imponująco:
50 nowych uczniów (poza uczniami, którzy przystąpili do projektu w pierwszym roku), zostało objętych wsparciem i wzięło udział w projekcie i doradztwie zawodowym.
W sumie wszyscy uczniowie uczestniczyli w następujących kursach:.
– Operator programista CNC – 15 uczestników;
– Operatora wózków widłowych i jezdniowych – 12 uczestników;
– Operatora pilarki spalinowej – 27 uczestników;
– Kurs Auto-CAD – 15 uczestników;
– Inseminacja bydła i trzody chlewnej – 11 uczestników;
– Kurs komputerowy obsługi pakietu MsOffice – 25 uczestników;
– Kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych – 25 uczestników;
– Kurs prawa jazdy kat C + kwalifikacja wstępna przyśpieszona – 13 uczestników;
– Kurs operatora koparko-ładowarki – 15 uczestników;
– Kurs spawania metodą MAG – 18 uczestników;
– Kurs spawania metodą TIG – 16 uczestników;
– Kurs spawania metodą MIG – 13 uczestników;
– Kurs obsługi wycinarki plazmowej ¬– 17 uczestników.
 

Spośród zaplanowanych na każdy rok szkoleń i kursów, z uwagi na COVID, nie udało się zrealizować szkolenia na wózek widłowy ze zmiennym wysięgiem, kursu księgowości z zast.oprogramowania do księgowania oraz szkolenia chemizacyjnego. Trzy niezrealizowane kursy odbędą się w najbliższym możliwym terminie.

Wraz ze stopniowym rozmrażaniem gospodarki, z zachowaniem wszelkich norm i zasad bezpieczeństwa planowana jest realizacja wakacyjnego zadania projektowego – wakacyjnych staży zawodowych. Do odbycia stażu zgłosiło się 24 pełnoletnich uczniów.
W miesiącu lipcu, który jest dla większości miesiącem wypoczynku, uczniowie ci zdobędą praktyczne doświadczenie w zakresie uzyskanych wcześniej kwalifikacji. To czas zapoznania się z warunkami odmiennymi od panujących w szkole – z relacjami pracodawca – pracownik, relacjami między współpracownikami, odpowiedzialności za powierzone zadania, czy obsługi klientów.
Uczniowie, którzy zadeklarowali chęć realizacji stażu, zostali wyposażeni w niezbędną odzież roboczą oraz wyposażenie konieczne do realizacji staży. Staże zawodowe będą realizowane w wymiarze 150 godzin i każdy uczeń po zaliczeniu otrzyma stypendium.

W drugim roku realizacji projektu również nauczyciele podnosili kwalifikacje. Trzech nauczycieli ukończyło kurs operator programista CNC.

Projekt poza szkoleniami i kursami obejmował doposażenie pracowni zawodowych ZSCKR w Żarnowcu. Zasadnicza część doposażenia szkoły, miała miejsce w pierwszym roku trwania projektu, kiedy to zakupiono wszystko, co było zaplanowane w ramach realizacji projektu. Doposażenie to jest na bieżąco wykorzystywane w procesie edukacyjnym szkoły.
W drugim roku realizacji projektu, dzięki wygospodarowanym oszczędnościom, pojawiła się możliwość zakupienia kolejnych pomocy dydaktycznych. Zostały zakupione dwa zestawy złożone z projektora, uchwytu sufitowego oraz ekranu. Wzbogaciły bazę dydaktyczną szkoły i wykorzystywane są w procesie edukacyjnym.

Szkolenia i kursy

,,Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.” Napoleon Hill

Taka myśl przyświeca naszym uczniom podczas uczestnictwa w realizacji projektu „Nasza jakość – Twoją szansą na rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs.

Po pracowitych wakacjach uczniowie naszej szkoły rozpoczęli wyczekiwane szkolenia i kursy. W wakacjach uczniowie również ciężko pracowali na stażach zawodowych w wymiarze 150 godzin. Szkoła wyposażyła 26 uczniów w niezbędne narzędzia oraz ubiór przystosowany do warunków panujących w danym zakładzie pracy. Uczniowie odbywali praktyki między innymi w:

– OKRASA Konsorcjum Mięsna

– Gabinet Weterynaryjny TOMWET

– PAW-DEL Trans

– F.P.H.U „Hand Rol” Krzysztof Iwona Dudek

– FHU WIP Widłak Przemysław – Delikatesy Centrum

– Z.P.H.U. Stelmar, Sęk Mariusz

– F.H.U. Perfekt

– Z.P.H.U. NOWMET i wiele innych ciekawych zakładów pracy, gdzie nasi uczniowie poszerzali swoją wiedzę i umiejętności.

Od początku września w ramach projektu rozpoczęły się kolejne edycje szkoleń. Jako pierwsze formy doskonalenia ruszyły:

– kurs prawa jazdy kat c + kwalifikacja wstępna przyśpieszona – 13 uczestników,

– kurs operatora wózków widłowych i jezdniowych – 12 uczestników.

– kurs operatora pilarki spalinowej – 27 uczestników,

– kurs spawania metodami MIG (13 osób), MAG (18 osób) i TIG (16 osób)

Nauczyciele także nie próżnują. W okresie wakacyjnym odbyło się szkolenie z zakresu księgowości i programów do księgowania. Zakończyło się szkolenie na instruktorów nauki jazdy kategorii T i B. Już w niedługim czasie zacznie się szkolenie na instruktorów spawalnictwa dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Zajęcia odbywają się na terenie szkoły w przyjaznej atmosferze. Uczniowie poznają nowe zagadnienia, w kursach uczestniczą z ciekawością i zaangażowaniem. Z opinii prowadzących zajęcia wynika, że uczniowie wykazują się ponadprzeciętnym zaciekawieniem i chęcią w wykonywanie dużej ilości dodatkowych ćwiczeń.

Aby uczniowie mieli siły do efektywnej i wydajnej pracy, otrzymują posiłki – dwudaniowe obiady, wodę, kawę, herbatę oraz słodkie przekąski.

Od nowego roku już zaplanowane są następne szkolenia dla kolejnych grup uczniów.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z przebiegu szkoleń oraz do śledzenia kolejnych informacji z realizacji projektu.

PÓŁMETEK PROJEKTU

Projekt „Nasza jakość – Twoją szansą na rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu”  realizowany w Zespole Szkół Centrum Ksztacenia Rolniczego w Żarnowcu przekroczył półmetek.
    Zgodnie z założeniami projektu, kolejne grupy uczniów i nauczycieli uczestniczą w zaplanowanych kursach i szkoleniach.  Do tej pory 144 uczniów naszej szkoły zostało objętych wsparciem i podniosło swoje kwalifikacje i kompetencje. Większość z nich wzięło udział w kilku formach wsparcia. Niezmiennie szkolenia i kursy są przez uczniów wysoko oceniane. Auto-Cad, kurs prawa jazdy kat C + kwalifikacja wstępna przyśpieszona, kurs operatora wózków widłowych i jezdniowych, kurs operatora pilarki spalinowej, obsługa pakietu Office, kurs spawania MAG, MIG TIG, kurs inseminatora, CNC.. to tylko przykłady z gamy 17 szkoleń, jakie rotacyjnie odbywają się w ZSCKR w Żarnowcu. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach w ramach projektu, wielu uczniów już dziś wykorzystuje zdobyte uprawnienia i umiejętności, natomiast nasi absolwenci szybciej znaleźli pracę.
    Projekt jest realizowany głównie na terenie szkoły w Żarnowcu w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Uczestnicy projektu otrzymują darmowe dwudaniowe posiłki obiadowe, wodę, kawę, herbatę oraz słodkie i słone przekąski.
    Podczas minionych wakacji 26 uczniów odbyło staże w wybranych zakładach pracy. Obecnie przygotowujemy taką możliwość dla następnej grupy uczniów. Nadchodzące wakacje będą zatem kolejny raz okazją do nabycia doświadczenia oraz uzyskania dochodów przez naszych uczniów.
    Pierwsza połowa realizacji projektu przebiegła zadowalająco. Zostały przeprowadzone wszystkie planowane zadania. Zakupiono wszystkie przewidziane w projekcie pomoce dydaktyczne, wyposażenie i doposażenie sal lekcyjnych i hal maszyn. Dzięki temu nasi uczniowie, w każdym kierunku kształcenia, codzienne zajęcia edukacyjne realizują w nowoczesnych klasopracowniach.

Projekt jest w toku realizacji. Uczniowie ZSCKR w Żarnowcu uczestniczą w darmowych kursach i szkoleniach, doskonalą się i zdobywają kwalifikacje i doświadczenie.

Uczniu klasy 8 szkoły podstawowej – zapraszamy Cię do naszej szkoły.
Przyjdź do nas i również skorzystaj.

Pierwszy rok projektu za nami

Powoli dobiega końca pierwszy rok realizacji Projektu „Nasza jakość – Twoją szansą na rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs. 

Był to czas intensywnej pracy, ale też satysfakcji i radości z uzyskiwanych dyplomów, certyfikatów, kwalifikacji oraz doposażenia szkoły.

 

Podsumowanie pierwszego roku wygląda imponująco:

101 uczniów wzięło udział w projekcie i doradzwie zawodowym. Uczniowie uczestniczyli w 15 kursach, w wyniku czego uzyskali 260 zaświadczeń i dyplomów.

 

Nowymi umiejętnościami i kwalifikacjami mogą wykazać się w zakresie zrealizowanych kursów:

– Operator programista CNC – 17 uczestników;

– Wózek widłowy ze zmiennym wysięgiem – 18 uczestników;

– Operatora wózków widłowych i jezdniowych – 18 uczestników;

– Operatora pilarki spalinowej – 18 uczestników;

– Kurs Auto-CAD – 17 uczestników;

– Inseminacjia bydła i trzody chlewnej – 10 uczestników;

– Kurs komputerowy obsługi pakietu MsOffice – 20 uczestników;

– Kurs księgowości z zast.oprog do księgowania – 20 uczestników;

– Kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych – 20 uczestników;

– Kurs prawa jazdy kat C + kwalifikacja wstępna przyśpieszona – 18 uczestników;

– Szkolenie chemizacyjne + atest opryskiwacza – 17 uczestników;

– Kurs operatoratora koparko-ładowarki – 30 uczestników;

– Kurs spawania metodą MAG – 10 uczestników;

– Kurs spawania metodą TIG – 14 uczestników;

– Kurs obsługi wycinarki plazmowej ­– 13 uczestników.

Kolejne lata realizacji projektu będą kontynuacją już rozpoczętych działań. Uruchomione kursy i szkolenia ponownie będą realizowane dla kolejnych grup uczniów. Do katalogu szkoleń od września 2019r. dodatkowo dołączą:  kurs operatora kombajnu zbożowego oraz kurs spawania metodą MIG.

Również nauczyciele skorzystali z dobrodziejstw projektu uzyskując i podnosząc kwalifikacje w 5 formach doskonalenia:

– Szkolenie pierwsza pomoc przedmedyczna i bhp w pracowniach zawodowych dla 24 osób;

– Szkolenie z zakresu zastosowania nowoczesnych rozwiązań w budowie maszyn rolniczych dla 6 osób;

– szkolenie z zakresu nawigacja satelitarna w rolnictwie dla 6 osób;

– szkolenie coaching w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych dla 24 osób;

– kurs instruktowów nauki jazdy kat. B i T dla 4 osób.

Dzięki realizacji projektu szkoła również została doposażona w szereg niezbędnych maszyn, urządzeń i pomocy dydaktycznych. Zakupiono  wszystko, co było zaplanowane w ramach realizacji projektu. Doposażenie jest na bieżąco wykorzystywane w procesie edukacyjnym szkoły.

 

Pracownia agrotroniki została doposażona w:

Projektor z sufitowym uchwytem, ekran projekcyjny elektryczny wielkoformatowy, zestaw nagłośnienia, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kserokopiarka), pulpit sterowniczy + nakładka elektryczna montowana pod kierownicom „ez pilot”, kompatybilna z nakładką elektryczną kierownica do Deutz Fahr (bo ten ciągnik posiadamy w naszej szkole i przystosowaliśmy go do prowadzenia satelitarnego), magistrala ISOBUS umożliwiająca sterowanie parametrami pracy maszyn, panel VRA przystosowany do zmiennego dawkowania, zestaw do certyfikowanej spawalni złożony ze spawarki inwertorowej Invertec 170S (230V, 160A), spawarka inwertorowa Invertec 220TPX (230V, 160A MMA, 220A TIG),  półautomat spawalniczy MIG/MAG Powertec 425C PRO (400V, 420A), przecinarka plazmowa Tomahawk 1025 (400V, 60A) l,  parawan spawalniczy 1-częściowy na kołach, ukosowarka elektryczna Sherman PQX-2, spoinomierz analogowy,  kompresor 5,5 kW, szlifierka stołowa tarczowa/taśmowa, materiały eksploatacyjne (młotki spawalnicze, stojaki magnetyczne na uchwyty spawalnicze, preparaty antyodpryskowe, rękawice spawalnicze, przyłbice spawalnicze, fartuchy spawalnicze, drut spawalniczy, elektrody otulone, elektrody wolframowe), stół spawalniczy DownFlex 200-M (400V) z wbudowanym filtrem powietrza.      

Zostało również przystosowane odpowiednie pomieszczenie, które odpowiada wymaganiom Urzędu Dozoru Technicznego odnośnie spawalni: pomalowano ścian odpowiednią farby i wykonano odpowiednią instalację elektryczną.

 

Pracownia weterynarii wzbogaciła się o:

Wirówkę labolatoryjną; autoklaw (sterylizator), luksomierz, 6 mikroskopów, wykrywacz ciąży u krów (USG), maszyny, urządzenia, aparaty, narzędzia i inne sprzęty właściwe, fantom psa do udzielania pierwszej pomocy.

 

Ostatnim akcentem projektu w dobiegającym końca roku szkolnym, jest organizacja wakacyjnych staży zawodowych dla 26 uczniów. W miesiącu lipcu, który jest tradycyjnie dla większości miesiącem wypoczynku, uczniowie zdobywają praktyczne doświadczenie w zakresie zdobytych wcześniej kwalifikacji. To czas zapoznania się  z warunkami odmiennych do panującymi w szkole – do warunków i relacji pracodawca – pracownik, relacji między współpracownikami, odpowiedzialności za powierzone zadania, czy obsługi klientów.         Uczniowie ci zostali wyposażeni w niezbędne odzież roboczą oraz wyposażenie konieczne do realizacji staży. Staże zawodowe będą realizowane w wymiarze 150 godzin i każdy uczeń  po zaliczeniu praktyki otrzyma stypendium.

Kurs operatora koparko-ładowarki...

7 maja w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu zakończył się pierwszy kurs operatora koparko – ładowarki kat. II w ramach projektu NASZA JAKOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ NA RYNKU PRACY – KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW ZSCKR ŻARNOWCU.Do kursu przystąpiło 30 naszych uczniów. Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki w zakresie II klasy uprawnień.

Kurs na koparko-ładowarkę kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i

Górnictwa Skalnego w Warszawie. Egzamin mamy ustalony na 25.05.2019 – czekamy z NIECIERPLIWOŚCIĄ.

Egzaminy w ramach projektu Nasza jakość...

W dniu 27.04.2019 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu odbył się pierwszy egzamin państwowy na spawaczy i operatorów wycinarki plazmowej przed komisją z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach w ramach projektu NASZA JAKOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ NA RYNKU PRACY – KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW ZSCKR ŻARNOWCU.

Do egzaminu na spawacza metodą MAG przystąpiło 10 uczniów, do metody TIG przystąpiło 13 uczniów, natomiast do egzaminu na operatorów wycinarki plazmowej przystąpiło 13 uczniów.

Celem szkolenia na spawacza metodami MAG i TIG jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników szkolenia

do wykonywania spawania blach i rur

spoinami pachwinowymi i czołowym. Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, na podstawie którego absolwenci otrzymują świadectwo operatora urządzeń

spawalniczych według normy PN – EN ISO 14732.

Również kurs operatora wycinarki plazmowej na którym chłopaki poznali zasady działania palników plazmowych i urządzeń do ciecia plazmą, budowę i zasadę działania urządzeń do cięcia plazmowego, gazy stosowane przy cięciu plazmowym, sposoby cięcia blachy według wymierzonej trasy, przebijanie otworów, cięcie profili walcowanych, ręczne ukosowanie blach itp. kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, na podstawie którego absolwenci otrzymują świadectwo operatora urządzeń do cięcia.

Egzaminy odbywały się w nowoczesnej certyfikowanej spawalni, która również została zakupiona w całości ze środków unijnych.

Naszym uczniom poszło REWELACYJNIE, ponieważ w 100% zdali egzaminy. ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTEM GRATULUJE WSZYSTKIM UPORU I WYTRWAŁOŚCI W TAK TRUDNYM KURSIE!!!

Egzaminy w ramach projektu Nasza jakość...

 W dniach 05.04.2019 i 10.04.2019 odbyły się państwowe egzaminy przed Urzędem Dozoru Technicznego w ramach projektu NASZA JAKOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ NA RYNKU PRACY – KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW ZSCKR ŻARNOWCU przed komisją stanęli uczniowie z kursów:
1. Wózek widłowy i jezdniowy
2. Wózek specjalizowany ze zmiennym wysięgiem
Do egzaminów przystąpiło 35 uczniów z czego państwowy egzamin nadający nowe kwalifikacje uzyskało 86%. GRATULUJEMY WSZYSTKIM

Szkolimy, szkolimy, szkolimy...

Projekt „Nasza jakość – Twoją szansą na rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu”
    Czas darmowych szkoleń i wytężonej pracy nie ustaje. W czasie ferii i po ich zakończeniu, uczniowie i nauczyciele nieprzerwanie podnoszą swoje umiejętności, zdobywają kwalifikacje.
Nowymi dyplomami i uprawnieniami cieszą się uczestnicy kursów:

– prawo jazdy kategorii C – 18 uczniów,

– kurs księgowości z obsługą programów do księgowania – 20 uczniów,

– kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych – 20 uczniów,

– kurs inseminacji bydła i trzody chlewnej – 10 uczniów,

– kurs operatora programisty CNC – 17 uczniów.
    Podczas zajęć spawania i CNC w pełni wykorzystuje się zakupiony w ramach projektu sprzęt i urządzenia, które wzbogaciły bazę dydaktyczną naszej szkoły. Nowe urządzenia, poza wykorzystaniem w trakcie darmowych kursów, są na bieżąco wykorzystywane podczas prowadzenia praktycznych zajęć realizowanych w szkole.
    Kurs operatora koparko – ładowarki, to nowość na liście realizowanych szkoleń. Od kwietnia 30 uczniów rozpocznie zdobywanie tych uprawnień.
    Równolegle rozpocznie się kurs spawania metodą MIG, w którym  weźmie udział 17 uczestników. Jednocześnie kontynuowane są kursy spawania metodami TIG i MAG.
    Nauczyciele także nie próżnują. Odbyli szkolenie z zakresu Coachingu, czyli metod wspierania, motywowania i kierowania rozwojem uczniów. Ruszyło też szkolenie na instruktorów jazdy kategorii B i T.

Pracowite ferie w ZS CKR. Szkoła organizuje darmowe kursy i szkolenia.

W trakcie dwóch tygodni ferii zimowych uczniowie ZSCKR w Żarnowcu uczestniczą w cyklu zaplanowanych kursów i szkoleń projektu „Nasza jakość – Twoją szansą na rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs. Nasze uczennice i uczniowie przez całe ferie realizują kursy z zakresu:

– spawania metodą TIG i MAG,

– księgowości z obsługą programów do księgowania,

– sprzedawcy z obsługa kas fiskalnych i programu do fakturowania,

– prawa jazdy kategorii C,

– inseminacji bydła i trzody chlewnej,

– operatora programisty CNC.

 

    Także nauczyciele z ZSCKR podczas ferii nie będą odpoczywali ponieważ uczestniczą w bardzo ciekawych branżowych szkoleniach z zakresu nawigacji satelitarnej w rolnictwie i nowoczesnych rozwiązań w budowie maszyn rolniczych. Dla wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych zostało zorganizowane szkolenie na temat pierwszej pomocy przedmedycznej i BHP w pracowniach zawodowych.

Uczniowie nabyli nowe kwalifikacje

Projekt „Nasza jakość – Twoją szansą na rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu”  przebiega bez zakłóceń.
    Właśnie 18 uczniów naszej szkoły ukończyło kurs na wózek widłowy specjalizowany ze zmiennym wysięgiem. To, po kursach na wózek widłowy i jezdniowy, kursie operatora pilarki spalinowej oraz kursie AutoCAD, kolejne nabyte w ramach Projektu umiejętności i kwalifikacje.
    Uczniowie stopniowo wzbogacają się o dyplomy i certyfikaty, których posiadanie sprawia im wiele radości i otwiera perspektywy.
    Jednocześnie w styczniu ruszyła następna forma wsparcia – kurs komputerowy obsługi Ms Office, w którym uczestniczy 20 uczniów oraz kontynuowany jest kurs prawa jazdy kat C, dla 18 uczniów naszej szkoły.

„ Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu ”

Rozpoczęcie szkoleń i kursów w ramach projektu „Nasza jakość – Twoją szansą na rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs. 

Uczniowie naszej szkoły rozpoczęli wyczekiwane szkolenia i kursy. Jako pierwsze formy doskonalenia ruszyły:

– kurs auto-cad – 17 uczestników,
– kurs prawa jazdy kat c + kwalifikacja wstępna przyśpieszona – 18 uczestników,
– kurs operatora pilarki spalinowej – 18 uczestników,

– kurs operatora wózków widłowych i jezdniowych – 18 uczestników.

    Zajęcia odbywają się na terenie szkoły w przyjaznej atmosferze. Uczniowie poznają nowe zagadnienia, w kursach uczestniczą z ciekawością i zaangażowaniem. Z opinii prowadzących zajęcia wynika, że uczniowie wykazują się ponadprzeciętnym zaciekawieniem i chęcią w wykonywanie dużej ilości dodatkowych ćwiczeń.
        Aby uczniowie mieli siły do efektywnej i wydajnej pracy, otrzymują posiłki – dwudaniowe obiady, wodę, kawę, herbatę oraz słodkie przekąski.
    Od nowego roku już zaplanowane są następne szkolenia dla kolejnych grup uczniów.
    Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z przebiegu szkoleń oraz do śledzenia kolejnych informacji z realizacji projektu.

Masz pytania?

Napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content