Mobilność międzynarodowa dla sukcesu zawodowego

ZSKR w Żarnowcu

Mobilność międzynarodowa

Podsumowanie projektu realizowanego przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu pt. „Mobilność międzynarodowa dla sukcesu zawodowego” nr 2020-1-PL01-KA102-080265 w ramach Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.

ZSCKR w Żarnowcu stawia na wysoką jakość kształcenia zawodowego. Realizacja przez szkołę programów tj. Erasmus+ doskonale odpowiada potrzebom uczniów i szkoły. Wspiera budowę potencjału ludzkiego poprzez przygotowanie młodej kadry mobilnych specjalistów. Daje uczniom możliwość nabywania dodatkowych kompetencji miękkich i twardych oraz przygotowuje ich do większej mobilności na Europejskim Rynku Pracy.

W kształceniu zawodowym ogromne znaczenie ma kształcenie praktyczne. Szkoła podejmuje wiele działań, w rezultacie których uczniowie odbywają praktyki zawodowe. Dają one szanse na wykształcenie konkurencyjnych zawodowców i specjalistów. Realizacja programu Erasmus+ otwiera przed uczniami placówki możliwość uzyskania dodatkowego pakietu doświadczeń zawodowych oraz certyfikatów.

Internacjonalizacja placówki podnosi jej prestiż i renomę. Daje jej przewagę nad pozostałymi placówkami, przez co zachęca potencjalnych uczniów do nauki w tej konkretnej szkole.

Korzyści z realizacji projektu występują na poziomie uczniów, szkoły oraz kadry pedagogicznej. Niewątpliwą wartością dodaną jest lepsze zrozumienie kultur, grup religijnych, etnicznych i narodowych. Jest to podwalina do weryfikowania stereotypów i budowania nowych, silnych więzi.

Głównym celem realizacji projektu było podniesienie umiejętności zawodowych i społecznych 64 uczniów oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego i oferty edukacyjnej ZSCKR w Żarnowcu poprzez mobilność edukacyjną i realizację staży zawodowych w hiszpańskich instytucjach kształcenia zawodowego, w okresie 31.12.2020r. – 30.12.2022r.

Realizacja celu głównego nastąpiła poprzez określenie i zrealizowanie szeregu celów szczegółowych. Zaliczają się do nich:

– poprawa kompetencji zawodowych uczniów;

– możliwość rozwijania pasji i zainteresowań poza granicami kraju;

– podniesienie znajomości języków obcych, w tym języka angielskiego i hiszpańskiego;

– wzmocnienie postaw przedsiębiorczych, zaradności zawodowej i własnej inicjatywy;

– zmotywowanie do lepszej nauki;

– wzbogacenie portfolio uczniów o dokumenty wzmacniające ich pozycję na rynku pracy;

– zwiększenie świadomości w zakresie różnic w kulturze, tradycjach i zachowaniach biznesowych.

Po podpisaniu umowy z FRSE oraz z partnerem podjęto działania informacyjne wśród społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

W oparciu o opracowane dokumenty przeprowadzano rekrutację dla czterech16-osobowych grup uczniów. Następnie dla każdej organizowano spotkania informacyjne i podpisano umowy. Przed wyjazdem na staż uczniowie odbyli przygotowanie język-kult-pedagog. Uczestniczyli też w spotkaniu on-line z partnerem.

W zależności od wytycznych w zakresie covid-19, dla poszczególnych grup zorganizowano testy.

Dla każdej grupy zorganizowano transport oraz zagwarantowano ubezpieczenie na czas podróży, pobytu i praktyk. Każdej grupie towarzyszyło dwóch opiekunów.

Przed każdą mobilnością z partnerem ustalano warunki logistyczne oraz dobór instytucji przyjmujących. Zaplanowano program kulturowy, jaki miał być realizowany w czasie wolnym.

Jednocześnie prowadzono działania promocyjne i upowszechniające -zamieszczano sprawozdania i artykuły na stronie szkoły, w mediach społecznościowych oraz w lokalnej prasie. Wykorzystując socjal media opiekunowie każdej grupy na bieżąco przedstawiali relacje z pobytu. Korzystano z dostępnych narzędzi służących upowszechnianiu rezultatów projektu.

Po zakończonej mobilności, dla każdego uczestnika przygotowano certyfikaty i dokumenty poświadczające udział w projekcie i zdobyte umiejętności.

W wyniku realizacji projektu udało się osiągnąć wszystkie zaplanowane cele.

64 uczniów wzięło udział w mobilności, w wyniku czego:

– podniosło umiejętności praktyczne w zawodach, w których się kształci (każdy odbył 80 h praktyk zawodowych);

– podniosło umiejętności językowe w zakresie j. angielskiego i j. hiszpańskiego;

– uzyskało certyfikat Europass Mobilność potwierdzający zdobyte umiejętności;

– otrzymało certyfikaty ukończenia projektu oraz ukończenia przygotowania językowo-kulturowo-pedagogicznego.

Ponadto uczestnicy nabyli dodatkowe umiejętności praktyczne pod kątem zawodowym z zakresu bhp, zwiększyli poczucie własnej wartości, podnieśli umiejętności autoprezentacji, nabyli umiejętność pracy w zespole i umiejętność rozwiązywania konfliktów. U uczestników nastąpiła zmiana postaw wobec odmienności kulturowej, językowej, zwiększyli oni szanse na nawiązanie w przyszłości międzynarodowych kontaktów, czy podjęcia pracy lub studiów w innym kraju. u uczestników rozwinął się zmysł inicjatywy i przedsiębiorczości. Uczestnicy wykazują też większą motywację do dalszego kształcenia się, w tym do kształcenia językowego. Udział w projekcie poszerzył też ich wiedzę na temat projektów unijnych i wartości UE.                                                                                                     

Koordynator projektu

Iwona Dyszkiewicz

Każdego roku przy okazji organizacji Dni Otwartych szkoły, temat Projektu Erasmus+ był wykorzystywany i podnoszony. Koordynator, uczniowie oraz opiekunowie, którzy uczestniczyli w stażu dzielili się wrażeniami z młodzieżą szkół podstawowych, zachęcając ich tym samym do wybrania szkoły wnioskodawcy, jako miejsce ich dalszego kształcenia. Przekazywane informacje docierały do uczniów z wielu różnych szkół, do ich rodzin i ich znajomych.

Uczniowie szkół podstawowych są zainteresowani działaniami projektowymi, zadają pytania dotyczące możliwości wyjazdu.

Realizacja programów Erasmus+ podnosi jakość kształcenia w szkole, daje swoim uczniom wiele możliwości rozwoju, przez co wpływa na poprawę wizerunku szkoły i zachęca ósmoklasistów do podjęcia nauki właśnie w tej placówce.

Europass Mobilność

64 uczniów ZSCKR w Żarnowcu otrzymało certyfikaty Europass Mobilność.

Dokument służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia).

Certyfikatysą uwieńczeniem dwuletniego projektu Erasmus+ pt „Mobilność międzynarodowa dla sukcesu zawodowego” 2020-1-PL01-KA102-080265, który realizowany był w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu.

W ramach projektu cztery 16-osobowe grupy realizowały przygotowanie językowo-pedagogiczno-kulturowe oraz odbyły dwutygodniowy staż w Hiszpańskich zakładach pracy.

Uroczystości wręczania certyfikatów towarzyszyło wspominanie pobytu na stażu, wspólne oglądanie zdjęć oraz reportaż ze stażu przedstawiony przez reprezentanta młodzieży. 

Czwarty etap projektu ERASMUS +: ,,Mobilność międzynarodowa dla sukcesu zawodowego” zakończony

W nocy z niedzieli na poniedziałek 24 października grupa uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu zakończyła dwutygodniowe staże zawodowe

w Maladze. Celami praktyk zawodowych było nabycie nowych umiejętności zawodowych uczestników, podniesienie kompetencji językowych, kształtowanie kreatywności, otwartości, poszerzenie kompetencji i wiedzy w oparciu o europejskie standardy oraz poznanie kultury i tradycji panujących w Hiszpanii.

Uczniowie doskonalili swoje umiejętności w następujących zawodach:

– Kacper Milejski – technik agrobiznesu, staż odbyli w gospodarstwie Viveros Aguilar,

https://www.facebook.com/ViverosAguilar-Sl560198840793375/

– Daria Brąblik, Sylwester Nowakowski, Kamila Kałwa, Patrycja Bebak, Oliwia Baran, Klaudia Guzek oraz Wiktor Nawrocki – technik weterynarii, staż odbyli w Hospital Veterinario Dr Alonso Martinez

http://www.clinicaveterinariamalaga.net/

– Radosław Nowak oraz Konrad Urbański – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, staż odbyli w TALLERES CHACON JIMENEZ SL,

https://www.facebook.com/people/Taller-Chac%C3%B3n Jim%C3%A9nez/100070231964470/

– Karolina Kastek oraz Mikołaj Zaporowski – technik żywienia i usług gastronomicznych staż odbyli w Bar Picasso Sc Plaza de la Merced,

https://www.restaurantepicasso.com/

– Katarzyna Łysek oraz Emilia Mazur – technik żywienia i usług gastronomicznych, staż odbyły w Mimo Vegan Bistro,

https://www.facebook.com/mimoveg

– Agnieszka Ducheńska oraz Karolina Basoń – technik żywienia i usług gastronomicznych staż odbyły w Cafe Bar Aquilera,

https://www.facebook.com/Caf%C3%A9-Bar-Aquilera-1924119914347963/

Czas wolny uczniowie wykorzystywali na plażowanie oraz zwiedzanie Malagi i okolic. Wszyscy bogatsi w nowe doświadczenia, zadowoleni wrócili do domu.

Malaga x 4!

Niedziela 9 października to data kolejnej, czwartej wyprawy uczniów ZS CKR z Żarnowca do pięknej i gorącej Malagi. W tym dniu 16-to osobowa grupa młodzieży wraz z dwójką opiekunów wylatuje na 2-tygodniowe staże do Hiszpanii. Okres mobilności 9-23.10.2022r. Tym razem swoje umiejętności doskonalić będą przedstawiciele takich kierunków kształcenia jak: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu, technik weterynarii oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

W sobotę 21.05 kolejna grupa uczniów wyleciała w ramach projektu ERASMUS: ,,Mobilność międzynarodowa dla sukcesu zawodowego” do pięknej i gorącej Malagi. To już trzecia 16 osobowa grupa młodzieży uczestnicząca w zagranicznych stażach w ramach programu Erasmus +. Okres mobilności to 21.05-04.06.2022r.

Na relację z pobytu zapraszamy na szkolnego facebooka.

Kolejna grupa ZS CKR leci do Malagi!

Półmetek wakacji za nami. Do rozpoczęcia nowego roku szkolnego coraz bliżej. Coraz bliżej też do wyjazdu w ramach projektu ERASMUS+: ,,Mobilność międzynarodowa dla sukcesu zawodowego” kolejnej, czwartej grupy uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Tym razem do malowniczej, gorącej i pięknej Malagi pojedzie 16-stu uczniów, którzy kształcą się na wszystkich kierunkach oferowanych przez szkołę tj.: technik rolnik, technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Pobyt młodzieży zaplanowany jest w okresie 9-23 października, a staże odbywać się będą w przedsiębiorstwach ściśle powiązanych z kierunkami kształcenia żarnowieckiej placówki.

Warto zaznaczyć, że kolejne wyjazdy, w których będą mogli uczestniczyć również nowi uczniowie(pierwszoklasiści) odbędą się już wiosną. Jakie to będą kierunki? Jedno jest pewne! Bardzo ciekawe i atrakcyjne!!!

Zapraszamy do Żarnowca – ostatnie wolne miejsca!!!

Rekrutacja na czwarty wyjazd w ramach projektu Erasmus+ ,,Mobilność międzynarodowa dla sukcesu zawodowego”

Zapraszamy do udziału w projekcie:

1) zapoznaj się z regulaminem rekrutacji i regulaminem uczestnictwa.

2) pobierz, wypełnij i złóż w szkole do 17.06.2022r. dokumenty rekrutacyjne:

 

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej i wyniki rekrutacji 20-21.06.2022r

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do Pani Iwony Dyszkiewicz

Kolejny etap projektu ERASMUS: ,,Mobilność międzynarodowa dla sukcesu zawodowego” zakończony.

W sobotę 4-go czerwca, kolejna grupa uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu zakończyła dwutygodniowe praktyki w hiszpańskiej Maladze. Podczas pobytu uczestnicy projektu poznawali specyfikę pracy w warunkach klimatyczno-glebowych południa Hiszpanii. Poznawali też kuchnię śródziemnomorską. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności w następujących zawodach:

– Milena Adamczyk – technik agrobiznesu zajęcia odbywała w gospodarstwie Viveros Aguilar,

https://www. facebook.com/ViverosAguilar-Sl560198840793375/

– Kamil Marzec i Maciek Kucharski – technik weterynarii zajęcia w FESEGRANJA ESCUELA EL PATO,

http://granjaescuelaelpato.com/contacto/

– Justyna Szumera, Ania Wojciechowska i Jakub Magiera – technik weterynarii zajęcia w Club Hípico Los Caireles,

https://clubhipicoloscaireles.wordpress.com/

– Piotrek Kiwior i Mateusz Trzeszkowski – technik rolnik zajęcia w Asociacion Europea para la Conservaci on de la Orquidea,

https://eses.facebook.com/AECOrquideas/

– Paweł Wójcik i Bartek Nowak – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajęcia w AUTOS SEDAN,

www.autossedan.es

– Stasiek Dudziński, Marcin Mądry i Daniel Pilniak – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajęcia w TALLERES CHACON JIMENEZ SL,

(brak strony internetowej)

– Natalia Wawer, Dominika Nowak i Kacper Hebdowski – technik żywienia i usług gastronomicznych zajęcia w La Plaza,

https://www.laplazamalaga.com/

Wszyscy są bardzo zadowoleni z wyjazdu na którym mieli okazje zdobyć nowe doświadczenia, doskonalić język angielski i poznać podstawy języka hiszpańskiego.

Czas wolny uczniowie wykorzystywali na plażowanie oraz zwiedzanie Malagi i okolic.

W sobotę 21.05 kolejna grupa uczniów wyleciała w ramach projektu ERASMUS: ,,Mobilność międzynarodowa dla sukcesu zawodowego” do pięknej i gorącej Malagi. To już trzecia 16 osobowa grupa młodzieży uczestnicząca w zagranicznych stażach w ramach programu Erasmus +. Okres mobilności to 21.05-04.06.2022r.

Na relację z pobytu zapraszamy na szkolnego facebooka.

Rekrutacja na trzeci wyjazd w ramach projektu Erasmus+ ,,Mobilność międzynarodowa dla sukcesu zawodowego”

Zapraszamy do udziału w projekcie:

1) zapoznaj się z regulaminem rekrutacji i regulaminem uczestnictwa.

2) pobierz, wypełnij i złóż w szkole do 07.01.2022r. dokumenty rekrutacyjne:

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej i wyniki rekrutacji 10-11.01.2022r

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do Pani Iwony Dyszkiewicz

Drugi tydzień pobytów uczniów naszej szkoły w Hiszpanii w ramach programu Erasmus + dobiegł niestety końca.

Zanim jednak pożegnaliśmy słoneczną Malagę wyruszyliśmy w rejs statkiem oraz zapoznaliśmy się ze sztuką urodzonego w tym mieście hiszpańskiego artysty-malarza Pablo Picasso.

W czwartkowe popołudnie grupa otrzymała certyfikaty, spakowała walizki i ostatnim spacerem promenadą pożegnała się z tym uroczym miejscem.

Zobaczymy się już w Polsce.

To już druga 16 osobowa grupa młodzieży uczestnicząca w zagranicznych stażach w ramach programu Erasmus +. Okres mobilności to 8-22.10.2021r.

Pierwsze dni pobytu już za nami, oswoiliśmy się ze słoneczną Andaluzją odwiedzając centrum Malagi i spacerując po pobliskiej plaży.

Poznaliśmy również specyfikę i warunki stażu oraz zwiedziliśmy ogród Historyczno-Botaniczny La Conception Malagi.

… a co przyniosą nowe dni?

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz facebooka szkoły.

Czas wyjazdu pierwszej grupy na staż w ramach projektu Erasmus+ dobiegł końca.

Cali i zdrowi wróciliśmy do domów i rodzin.

Ostatni dzień to pożegnania z pracodawcami, opiekunami i kucharzem. To wspólny grill i rozdawanie certyfikatów. 

Nadszedł dzień wyjazdu na staż w ramach Erasmus+ do Hiszpanii.

Po parutygodniowych przygotowaniach do wyjazdu na staż, 16 uczniów i 2 opiekunów wyrusza na dwutygodniowy pobyt (28.05-11.06.2021) do Malagi w Hiszpanii .

Uczniowie odbyli przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe. Ze względów na obowiązujące przepisy sanitarne wszyscy uczestnicy wyjazdu zostali poddani testowi PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2. Wszystkie wynik wyszły negatywne, zatem uczniowie i opiekunowie w ustalonym składzie rozpoczęli pakowanie i generowanie niezbędnych dokumentów, tj. bilety, kody QR i inne.

Przed uczestnikami wyjazdu wielogodzinna podróż, która będzie składała się z dwóch etapów.

Najpierw młodzież z opiekunami przejedzie spod szkoły w Żarnowcu na lotnisko we Wrocławiu. Ten odcinek przejadą nowym szkolnym busem, który w szkole wykorzystywany jest do przewożenia uczniów na praktyki i zawody lub szkolne wycieczki.

Na lotnisku uczniów czeka odprawa i 3,5 godzinny przelot do Malagi w Hiszpanii.

Na miejscu będą przed północą, gdzie hiszpański partner przetransportuje ich do miejsca zakwaterowania.

Od poniedziałku uczniowie rozpoczną staż u hiszpańskich pracodawców. Podzieleni na dwuosobowe zespoły lub indywidualnie będą poznawali specyfikę pracy i zasady panujące w nowych miejscach. Jednocześnie będą doskonalili umiejętności językowe, gdyż językiem, w którym będą się komunikowali w miejscach stażu jest język angielski.

Oczekiwanie na poznanie miejsc staży budzi w uczniach wiele emocji. Po rozpoczęciu stażu uczniowie będą dzielili się wrażeniami i opiniami na temat miejsc, do których zostali przydzieleni. Zapraszamy zatem do śledzenia fb, aby na bieżąco wiedzieć, jak radzą sobie w nowych warunkach.

Zanim jednak nastąpi czas pracy, sobota i niedziela będą dniami wolnymi, dniami odpoczynku po podróży, relaksu i czasem zwiedzania Malagi.

KOMUNIKAT: W dniu 26.05.2021 r. (środa) o godzinie 8.45 w ZS CKR Żarnowiec zostanie przeprowadzone badanie na COVID. OBOWIĄZKOWA obecność uczestników wyjazdu wraz z dowodem osobistym.

KOMUNIKAT: W dniu 20.05.2021 r. (czwartek) o godzinie 15.00 odbędzie się spotkanie uczestników projektu piierwszej grupy, ich rodziców, dyrekcji oraz opiekunów wyjazdu.

Rekrutacja na pierwszy i drugi wyjazd w ramach projektu Erasmus+ ,,Mobilność międzynarodowa dla sukcesu zawodowego”

Zapraszamy do udziału w projekcie:

1) zapoznaj się z regulaminem rekrutacji i regulaminem uczestnictwa.

2) pobierz, wypełnij i złóż w szkole do 11.04.2021r. dokumenty rekrutacyjne:

 

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej i wyniki rekrutacji 12-13.04.2021

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do Pani Iwony Dyszkiewicz

Kolejny wygrany projekt w ZS CKR w Żarnowcu Nasza szkoła kolejny raz pozyskała środki finansowe – tym razem w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Projekt „Mobilność międzynarodowa dla sukcesu zawodowego” rusza od 01.09.2020r. i kierowany jest do 64 uczniów ZS CKR w Żarnowcu. Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych i społecznych naszych uczniów oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego i oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu, poprzez mobilność edukacyjną i realizację staży zawodowych w hiszpańskich instytucjach kształcenia zawodowego. W ciągu dwóch lat trwania projektu uczniowie technikum weterynarii, technikum agrobiznesu, technikum mechanizacji rolnictwa, wyjadą na dwutygodniowe staże do Hiszpanii, gdzie poznają specyfikę pracy w gospodarstwach i plantacjach owoców tropikalnych, w największej firmie naprawy i konserwacji maszyn rolniczych z Malagi oraz w klinice weterynaryjnej. Projekt zakłada również poprawę kompetencji zawodowych uczniów, możliwość rozwijania pasji i zainteresowań poza granicami kraju, podniesienie znajomości języków obcych, w tym języka angielskiego i hiszpańskiego (ze szczególnym uwzględnieniem języka zawodowego), wzmocnienie postaw przedsiębiorczych, zaradności zawodowej i własnej inicjatywy, zmotywowanie do lepszej nauki, wzbogacenie portfolio o dokumenty wzmacniające pozycję uczniów na rynku pracy, a także zwiększenie świadomości w zakresie różnic w kulturze, tradycjach i zachowaniach biznesowych. Na realizację całego przedsięwzięcia pozyskano ponad 125 000 euro. Aby wyjazd przyniósł optymalne rezultaty, przed wyjazdem uczniowie wezmą udział w zajęciach przygotowujących. Zajęcia te będą obejmowały przygotowanie kulturowe, językowe i pedagogiczne. Celem przygotowania kulturowego będzie dostarczenie uczestnikom informacji na temat kraju przyjmującego oraz wiedzy dotyczącej życia i pracy w wielokulturowym środowisku. Przygotowanie językowe ma na celu dostosowanie poziomu umiejętności posługiwania się językiem angielskim na potrzeby sprawnej realizacji stażu. Przygotowanie pedagogiczne z kolei ma przygotować uczniów do pobytu na stażu w odmiennych warunkach, w sytuacjach trudnych i w obcym środowisku.

Masz pytania?

Napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content