Erasmus+ Nasze wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

ZSKR w Żarnowcu

Erasmus+

"Dziedzictwo naszych dziadków jest przyszłością naszych wnuków.
Nasze wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe."

FORUM SZKOLNE
Ewa Śrubarczyk
dyrektor szkoły
Marta Witkowska
Współkoordynator
projektuagriculturalschool@gmail.com
Magdalena Kwarciak
Koordynator
projektuagriculturalschool@gmail.com
Joanna Witkowska
Współkoordynator
projektuagriculturalschool@gmail.com

Krystian Grela
konsultant historyczny, operator
kameryagriculturalschool@gmail.com

2020-2021

Od października 2019 roku w naszej szkole realizujemy program międzynarodowych wymian uczniowskich Erasmus + wraz ze szkołami z Węgier i ze Słowenii.

Projekt nosi nazwę: „ Dziedzictwo naszych dziadków jest przyszłością naszych wnuków – nasze wspólne dziedzictwo narodowe i kulturowe” i powstał w oparciu o misję i wizję naszej szkoły oraz wpisuje się w jej plan rozwoju.

Zadaniem projektu jest wsparcie w wielokierunkowym rozwoju społeczności szkolnej, gdyż łączy ze sobą elementy historii, kultury oraz bogactw naturalnych krajów partnerskich. Warto podkreślić, że językiem komunikacji jest język angielski, dlatego osoby zaangażowane w projekt rozwiną swoje kompetencje językowe.

Grupa zadeklarowanej do udziału w projekcie młodzieży bierze udział w wyjazdach krajoznawczych, warsztatach rękodzieła oraz spotkaniach, na których gromadzi materiały o historii, kulturze i bogactwach naturalnych regionów, w których nasze szkoły są usytułowane. Te materiały są przetwarzane na prezentacje multimedialne, broszury, kwestionariusze, quizy i filmy w języku angielskim. W takiej postaci dzielimy się z naszymi partnerami wiedzą, by lepiej się poznać na długo przed faktycznym spotkaniem. Te spotkania poprzez wybuch pandemii zostały niestety przesunięte na jesień i początek nowego roku, ale nic straconego. Będą to 5 dniowe spotkania na terenie państw partnerskich, podczas których uczniowie wezmą udział w warsztatach, wycieczkach krajoznawczych oraz spotkaniach integracyjnych.

Realizując oraz koordynując projekt korzystamy z nowoczesnych technologii informacyjnych. Projekt został zarejestrowany na platformie e-Twinnung, gdzie w wirtualnej przestrzeni Twinspace dzielimy się swoimi działaniami, publikujemy je również na stronie internetowej dedykowanej projektowi, stronie internetowej naszej szkoły oraz na kanale Youtube. Po każdej mobilności wrażenia z wyjazdów opisane będę także w lokalnej prasie.

Udział w Erasmusie jest wspaniałym doświadczeniem, uczy samodzielności, otwartości na inne kultury i kraje, pozwala nawiązać międzynarodowe przyjaźnie,  rozbudza chęć zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności.

Liczymy na pozytywny odbiór projektu ze strony uczniów, rodziców, nauczycieli, a także społeczności lokalnej. Projekt Erasmus + będzie miał wpływ na propagowanie uczenia się przez całe życie, rozwijania kompetencji kluczowych, wzrost pewności siebie, rozwój cech tolerancji i otwartości. Ponad to wzbogaci i uatrakcyjni ofertę edukacyjną naszej placówki, wyróżni ją oraz rozreklamuje oraz nasz region.

2020-2021

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Natural and historical heritage as a way of sparkling students` creativity”

realizowanego przez

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Partnerstwo Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej: Współpraca Szkół.

§ 1

DEFINICJE

 • Beneficjent” – oznacza Zespół Szkół CKR w Żarnowcu
 • Uczestnik/Uczestniczka projektu” – oznacza osoby które są uczniami/uczennicami Zespołu Szkół CKR w Żarnowcu
 • Projekt” – oznacza Projekt „Natural and historical heritage as a way of sparkling students` creativity” realizowany przez Zespół Szkół w Żarnowcu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Komisja Rekrutacyjna” – osoby powołane zarządzeniem Dyrektora, upoważnione do przeprowadzenie rekrutacji do Projektu.
 • ZSCKR – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu.

§ 2

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
 2. Pośrednimi odbiorcami projektu są uczniowie, uczennice oraz nauczyciele z Zespołu Szkół CKR w Żarnowcu.
 3. Liczbę docelowych uczestników/ uczestniczek projektu ustalono na 25 osób w ciągu 11 miesięcy realizacji projektu. W ramach projektu 25 uczniów/ uczennic będzie brało udział w zagranicznych mobilnościach, każdorazowo po 12 uczniów oraz 2 opiekunów Liczby te mogą ulec zmianie ze względu na możliwości finansowe Projektu, lub organizacyjne.
 4. Kryteria dostępu uczestnictwa w Projekcie:
 1. Posiadanie statusu ucznia Zespołu Szkół CKR w Żarnowcu w trakcie całego okresu realizacji projektu.
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami

§ 3

KOMISJA REKRUTACYJNA

 1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor ZS CKR w Żarnowcu.
 2. Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji złożonych dokumentów.
 3. Komisja Rekrutacyjna może wezwać osoby chętne do udziały w projekcie do złożenia dodatkowych dokumentów bądź wyjaśnień.
 4. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
 1. zebranie kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji,
 2. dokonanie weryfikacji zebranych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji,
 3. sporządzenie notatki/protokołu z przeprowadzonej rekrutacji.
 1. Warunkiem koniecznym zakwalifikowania ucznia/uczennicy do Projektu jest zgoda na jego udział podpisana przez Rodzica/Opiekuna prawnego.
 2. Każdy uczeń ma prawo do ubiegania się o udział w zajęciach realizowanych w ramach Projektu zgodnie z §4 i § 5.
 3. Uczestnictwo dzieci w Projekcie na zasadach określonych regulaminem
  i dokumentacją projektową jest bezpłatne.
 4. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Projektu, zakwaterowanie i wyżywienie dzieci podczas wyjazdów zagranicznych będzie odbywać się w prywatnych domach uczestników – partnerów Projektu. W takich przypadkach rodzice są zobowiązani do świadczenia odwzajemniającego, czyli w swoim domu przyjąć i wyżywić dziecko z kraju partnerskiego. 

§ 4

PROCEDURA REKRUTACJI

 1. Do projektu zostanie zakwalifikowana grupa 25 osób w ciągu 1 roku realizacji projekt, spośród których zostaną wybrane osoby do mobilności.
 2. W przypadku większej liczby chętnych do udziału w projekcie, sporządzona zostanie lista rezerwowa, na przypadek rezygnacji zakwalifikowanego do projektu uczestnika/ uczestniczki.
 3. Dyrektor ZS CKR w Żarnowcu może ogłosić dodatkowy nabór w przypadku wolnych miejsc w Projekcie.

§ 5

WYBÓR UCZESTNIKÓW/ UCZESTNICZEK PROJEKTU DO KLUBU ERASMUS +

 

 1. Zakwalifikowanie ucznia/uczennicy do Klubu Erasmus + jest formą wyróżnienia.
 2. Nabór do w/w zajęć przebiega według następujących kryteriów:
  1. Poziom wykonanej prezentacji
  2. Komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego 

§ 6

ZADANIA UCZESTNIKÓW/ UCZESTNICZEK KLUBU ERASMUS +

1. Do zadań uczniów/uczennic biorących udział w projekcie należy:

 1. wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podziału zadań w zespole;
 2. zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem;
 3. rzetelne i terminowe wypełniane obowiązków wynikających z prac przydzielonych w harmonogramie;
 4. współpracowanie z opiekunem projektu i uczniami wchodzącymi w skład zespołu projektowego;
 5. przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu (zespół opracowuje go uwzględniając specyfikę projektu);
 6. publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym
  z koordynatorem projektu.

§ 7

WYBÓR UCZESTNIKÓW/ UCZESTNICZEK KLUBU ERASMUS +
DO WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH (MOBILNOŚCI)
 

 1. Stopień zaangażowania uczniów w wykonywanie zadań dotyczących projektu.
 2. Uczeń/uczennica posiada stosowny dokument umożliwiający przekraczanie granicy Polski (dowód osobisty, paszport- legitymuje się w/w dokumentem najpóźniej tydzień przed wyjazdem).
 1. Obecność na spotkaniach.

100% obecności – 5 pkt.

90% – 4 pkt.

80% – 3 pkt.

70% – 2 pkt.

60% – 1 pkt.

50% i poniżej – 0 pkt.

 1. Aktywny udział w pracach projektowych i przestrzeganie terminu realizacji zadań. 0- 6pkt.
 2. Wiedza na temat krajów partnerskich ( kultura i zwyczaje) 0- 6pkt.

1.2. Ocena z języka angielskiego z ostatniej klasyfikacji:

celująca – 6 pkt.

bardzo dobra – 5 pkt

dobra – 4 pkt.

dostateczna – 2 pkt.

dopuszczająca-1pkt.

2. Przy równej liczbie punktów zostanie przeprowadzony dodatkowo quiz dotyczący krajów partnerskich. 0-10pkt.

3. Komisja rekrutacyjna będzie wyłaniać osóby z klubu Erasmus + na wyjazdy zagraniczne.

4. Osoby, które złożą komplet dokumentów i spełnią kryteria przyjęcia do Projektu, a nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.

5. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany uczeń z listy rezerwowej.

6. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły oraz koordynatorów projektu.

7. Rekrutacja będzie przeprowadzona w zgodzie z Politykami Horyzontalnymi Unii Europejskiej:

 1. Polityką Równych Szans,
 2. Polityką Rozwoju Lokalnego,
 3. Polityką Społeczeństwa Informacyjnego,
 4. Polityką Równości Płci.

§ 8 

ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH (MOBILNOŚCI)

 

 1. Aby uczeń mógł wziąć udział w wyjeździe konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w formie pisemnej.
 2. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów w terminie określonym przez koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w wyjeździe.
 3. Właściwe przygotowanie się do wyjazdu dotyczy każdego ucznia biorącego w nim udział; wiąże się to z kwestią zgromadzenia kompletu dokumentów, odpowiedniego ubioru, obuwia, itp.
 4. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatorów projektu i opiekunów w tym stałego kontaktu elektronicznego.
 5. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie zakazowi samodzielnego oddalania się od grupy.
 6. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia.
 7. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego, itp.
 8. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię szkoły i kraju. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
 9. W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału w projekcie, jego ocena z zachowania ulegnie obniżeniu oraz zostaną zastosowane kary przewidziane w Statucie Szkoły.
 10. Jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody, to odpowiedzialność finansową poniosą rodzice/opiekunowie prawni.
 11. Uczestnicy wyjazdu podlegają Regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez Koordynatorów.

§ 9

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Osoba, która chce zrezygnować z udziału w projekcie składa pisemną rezygnacje (załącznik nr 3 do regulaminu).
 2. W razie rezygnacji któregokolwiek z uczestników projektu na jego miejsce kwalifikowana jest pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 3. Jeśli pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej nie wyraża chęci wzięcia udziału w projekcie z przyczyn, których nie można było przewidzieć w momencie składania formularza zgłoszeniowego – do projektu kwalifikuje się kolejna osoba z listy. Procedurę powtarza się aż do momentu zakwalifikowania brakującej osoby. 

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu następuje w formie pisemnej.
 3. Beneficjent w szczególnych przypadkach może odstąpić od zapisów ustalonych
  w niniejszym regulaminie.
 4. Beneficjent w przypadku braku możliwości wyłonienia grupy uczestników/ uczestniczek Projektu może wyznaczyć dodatkowe kryteria rekrutacji.
 5. Od wyników rekrutacji przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną Rodzicom/Opiekunom prawnym uczniów służy odwołanie w formie pisemnej do Koordynatorów Projektu w ciągu 7 dni od daty ukazania się protokołu rekrutacyjnego.
 

Masz pytania?

Napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content