Deklaracja dostępności

ZSKR w Żarnowcu

Dostepność

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy: https://zsrzarnowiec.com.pl/ Status pod względem zgodności: Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych: na stronie nie znajdują się elementy, które powodują gwałtowne zmiany jasności i błyski, mogące wywołać napad epileptyczny, linki nie otwierają się w nowej karcie bez ostrzeżenia, jest wyróżnik wizualny linków, tytuły stron posiadają prawidłową konstrukcję, po zmianie rozdzielczości, orientacji ekranu lub powiększeniu strony treści wyświetlają się prawidłowo. Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności: Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-20. Metoda przygotowania oświadczenia: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Informacje zwrotne i dane kontaktowe: W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Kucypera, zamowienia.zarnowiec@poczta.fm Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 644 90 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Informacje na temat procedury: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl Informacje uzupełniające: Data publikacji strony internetowej:. Dane teleadresowe podmiotu publicznego: ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec E-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm Strona internetowa: https://zsrzarnowiec.com.pl/ Dostępność architektoniczna: Budynek Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu, ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec 1) Opis dostępności wejścia do budynku. Budynek posiada pięć wejść. Do wejścia głównego prowadzą schody znajduje się na parterze budynku od strony parkingu – wejście bramą główną od strony ul. Krakowskiej, Wejście boczne nr 1 od strony ul. Krakowskiej posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz schody. Wejście nr 2 od strony ul. Krakowskiej – wejście po schodach. Wejście boczne nr 3 (od strony parkingu) umożliwia dostanie się do budynku wprost z poziomu terenu. Do wejścia bocznego nr 4 prowadzą schody. 2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet. Dostęp do budynku i toalet dla osób niepełnosprawnych tylko od wejścia nr 1 gdzie istnieje podjazd. 3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. Budynek nie posiada wind. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 7) Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

GUS TECHNIKUM

GUS ZKU

GUS ZSCKR

Masz pytania?

Napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content