Technik agrobiznesu                                                      

    Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia technikum, a po zdanych egzaminach: świadectwo maturalne, dyplom technika.

    Uczeń zdobywa wiedzę zawodową na przedmiotach: język obcy zawodowy, prowadzenie działalności gospodarczej , BHP w rolnictwie, produkcja roślinna , produkcja zwierzęca, technika w rolnictwie, podstawy przetwórstwa spożywczego, elementy rachunkowości, elementy prawa, ekonomika agrobiznesu, marketingi zarządzanie, a także na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych.

    Uczeń realizuje naukę dwóch przedmiotów kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, zgodnie z ofertą szkoły. Przynajmniej jednym z tych przedmiotów powinna być: geografia, biologia. Drugim przedmiotem może być: język angielski lub wiedza o społeczeństwie. Przedmiotem uzupełniającym jest historia i społeczeństwo.

    Szkoła ze względu na integrację klasy oraz wyjazdy na zgrupowania i obozy proponuje umundurowanie. Zakup munduru nie jest obowiązkowy. O zakupie umundurowania decyzję podejmują rodzice (opiekunowie) na pierwszym spotkaniu z wychowawcą klasy.

    W czasie trwania nauki uczniowie wyjeżdżają na obozy szkoleniowe, treningi, strzelnice, zajęcia terenowe, których koszty pokrywają rodzice.

    Ukończenie klasy "mundurowej" nie gwarantuje dostana się do pracy w służbach mundurowych lecz umożliwia zapoznanie się ze specyfiką tej pracy, pomaga zwrócić uczniom zainteresowanym uwagę na styl życia oraz predyspozycje, które są niezbędne do tego aby taką pracę podjąć.

    Uczniowie odbywają praktyki w gospodarstwach rolnych, agroturystycznych, firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych branży rolnej i około rolnej. Część uczniów będzie miała możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne do Niemiec i Holandii.

    Absolwenci są przygotowani do podjęcia dalszej nauki na większości uczelni wyższych , a ponadto mogą podjąć pracę w wielu zawodach np.: w przedsiębiorstwach gospodarki rynkowej, administracji, bankach, zakładach budżetowych oraz służbach mundurowych, w których specyficzny charakter pracy mają okazję zagłębić się podczas nauki w naszej szkole. Mogą prowadzić własne gospodarstwa rolne, agroturystyczne, ekologiczne, własne firmy.

    Uzyskują uprawnienia do korzystania z programów i dotacji celowych ze środków Unii Europejskiej.

    Szkoła ściśle współpracuję z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie oraz Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach.

    Szkoła aktywnie uczestniczy w projektach unijnych dzięki którym uczniowie oprócz poszerzenia swojej wiedzy z zakresu rolnictwa i biznesu będą mieli okazję do zagranicznych wyjazdów i zapoznania się ze specyfiką rynku pracy i kulturą odwiedzanych państw.


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner