Rekrutacja 2018/2019  

LINK DO REJESTRACJI

KANDYDATÓW W RAMACH REKRUTACJI 2018/2019

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

 

Profile                                                   


Technik hodowca koni

Technik agrobiznesu

Technik weterynarii

 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

         

REGULAMIN

rekrutacji do klas pierwszych Technikum
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Żarnowcu
na rok szkolny 2018/2019

 

Podstawa opracowania:

 

- Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019, .

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych prowadzona jest w systemie elektronicznym.

 

2. Na rok szkolny 2018/2019 Zespół Szkół RCKU planuje nabór do Technikum w  następujących zawodach:

- technik agrobiznesu

- technik hodowca koni

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

- technik weterynarii

- technik technologii  żywności

- technik rolnik

 

3. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:

a) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum

b) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 

Termin

Rodzaj czynności

od 18 maja 2018 r.

do 18 czerwca 2018 r.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 22 czerwca 2018 r.

do 26 czerwca 2018 r.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz  zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 5 lipca 2018 r

 

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

6 lipca 2018 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 6 lipca 2018 r.

 

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

od 6 lipca 2018 r.

do 12 lipca 2018 r.

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły -  przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one już złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

13 lipca 2018 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych do szkoły.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego:

 

Termin

Rodzaj czynności

od 13 lipca 2018 r.

do 17 lipca 2018 r.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 9 sierpnia 2018 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

10 sierpnia 2018 r

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 10 sierpnia 2018 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

do 13 sierpnia 2018 r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 14 sierpnia 2018 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

4. Punktacja i szczegółowe zasady rekrutacji:

Suma punktów jaką może uzyskać kandydat do szkoły wynosi maksymalnie 200 punktów.

a) ilość punktów możliwa do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego wynosi maksymalnie100 punktów

b) ilość punktów możliwa do uzyskania z przeliczenia ocen z języka polskiego i 3 wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi maksymalnie 80 punktów

c) ilość punktów możliwa do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie wynosi maksymalnie 20 punkty

 

Zasady przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

 

Wynik przedstawiony w procentach  z :

Punktacja

języka polskiego     (mnoży się przez 0,2)

 

maksymalnie 20 punktów

historii i wiedzy o społeczeństwie

 (mnoży się przez 0,2)

 

maksymalnie 20 punktów

matematyki (mnoży się przez 0,2)

 

maksymalnie 20 punktów

przedmiotów przyrodniczych 

(mnoży się przez 0,2)

 

maksymalnie 20 punktów

języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym  (mnoży się przez 0,2)

maksymalnie 20 punktów

 

Zajęcia edukacyjne przyjęte do obliczenia ilości punktów:

 

 

Technikum

Zawód

Przedmioty

- TECHNIK AGROBIZNESU

język polski

matematyka

oraz do wyboru 2 przedmioty spośród zajęć edukacyjnych:

 informatyka, geografia

- TECHNIK MECHANIZACJI   ROLNICTWA I AGROTRONIKI

 

 

język polski

matematyka

oraz do wyboru 2 przedmioty spośród zajęć edukacyjnych:

 informatyka, zajęcia techniczne

- TECHNIK WETERYNARII

język polski

matematyka

oraz do wyboru 2 przedmioty spośród zajęć edukacyjnych:

 chemia, biologia

- TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

język polski

matematyka

oraz do wyboru 2 przedmioty spośród zajęć edukacyjnych

chemia, biologia

- TECHNIK HODOWCA KONI

język polski

matematyka

oraz do wyboru 2 przedmioty spośród zajęć edukacyjnych:

 geografia, biologia

 

 

TECHNIK ROLNIK

język polski

matematyka

oraz do wyboru 2 przedmioty spośród zajęć edukacyjnych:

 geografia, biologia

 

 

 

 

 

Zasady przyznawania punktów za oceny z zajęć edukacyjnych:

 

 

Ocena z zajęć edukacyjnych

Ilość punktów

celujący

 

18 punktów

bardzo dobry

 

17 punktów

dobry

 

14 punktów

dostateczny

 

8 punktów

dopuszczający

 

2 punkty

 

 

 

Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia:

 

Rodzaj osiągnięcia

Punktacja

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego7 pkt

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 pkt

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 pkt

 

Uzyskanie wysokiego miejsca w innych zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu

a) międzynarodowym 4 pkt

b) krajowym 3 pkt

c) wojewódzkim 2 pkt

d) powiatowym 1 pkt

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt

Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu

3 pkt

 

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

8. W przypadku większej liczby kandydatów na drugim etapie rekrutacji spełniających warunki niż liczba wolnych miejsc, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

    Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner