Rekrutacja 2016/2017  

LINK DO REJESTRACJI

KANDYDATÓW W RAMACH REKRUTACJI 2016/2017

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

 

Profile                                                   


Technik hodowca koni

Technik agrobiznesu

Technik weterynarii

 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

             

REGULAMIN

rekrutacji do klas pierwszych Technikum
w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Żarnowcu
na rok szkolny 2016/2017

 

Podstawa opracowania:

 

- Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów, klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych, do szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych  i klas pierwszych liceów ogólnokształcących na rok szkolny 2016/2017.

- ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).

1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych prowadzona jest w systemie elektronicznym.

 

2. Na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół RCKU planuje nabór do Technikum w  następujących zawodach:

- technik agrobiznesu

- technik hodowca koni

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

- technik weterynarii

 

3. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:

a) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum

b) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 

Termin

Rodzaj czynności

od 06 maja 2016 r.

do 21 czerwca 2016 r.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 24 czerwca 2016 r.

do 28 czerwca 2016 r.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 30 czerwca 2016 r

 

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

15 lipca 2016 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 19 lipca 2016 r.

 

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

od 15 lipca 2016 r.

do 21 lipca 2016 r.

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one już złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

22 lipca 2016 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego:

 

Termin

Rodzaj czynności

od 22 lipca 2016 r.

do 27 lipca 2016 r.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 29 lipca 2016 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

19 sierpnia 2016 r

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

7 dni od dnia otrzymania odwołania

Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

do 19 sierpnia 2016 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

do 23 sierpnia 2016 r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 31 sierpnia 2016 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

4. Punktacja i szczegółowe zasady rekrutacji:

Suma punktów jaką może uzyskać kandydat do szkoły wynosi maksymalnie 200 punktów.

a) ilość punktów możliwa do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego wynosi maksymalnie100 punktów

b) ilość punktów możliwa do uzyskania z przeliczenia ocen z języka polskiego i 3 wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi maksymalnie 80 punktów

c) ilość punktów możliwa do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie wynosi maksymalnie 20 punkty

 

Zasady przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

 

Wynik przedstawiony w procentach  z :

Punktacja

języka polskiego     (mnoży się przez 0,2)

 

maksymalnie 20 punktów

historii i wiedzy o społeczeństwie (mnoży się przez 0,2)

 

maksymalnie 20 punktów

matematyki (mnoży się przez 0,2)

 

maksymalnie 20 punktów

przedmiotów przyrodniczych  (mnoży się przez 0,2)

 

maksymalnie 20 punktów

języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym  (mnoży się przez 0,08)

maksymalnie 20 punktów

języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym  (mnoży się przez 0,12)

maksymalnie 20 punktów

 

 

Zajęcia edukacyjne przyjęte do obliczenia ilości punktów:

 

 

Technikum

Zawód

Przedmioty

- TECHNIK AGROBIZNESU

język polski

oraz do wyboru 3 przedmioty spośród zajęć edukacyjnych:

  informatyka, j. obcy, geografia

 

- TECHNIK MECHANIZACJI   ROLNICTWA I AGROTRONIKI

 

 

język polski

oraz do wyboru 3 przedmioty spośród zajęć edukacyjnych:

 fizyka, informatyka, zajęcia techniczne

 

- TECHNIK WETERYNARII

język polski

oraz do wyboru 3 przedmioty spośród zajęć edukacyjnych:

 chemia, geografia, biologia

- TECHNIK HODOWCA KONI

język polski

oraz do wyboru 3 przedmioty spośród zajęć edukacyjnych:

informatyka, geografia, biologia

 

 

Zasady przyznawania punktów za oceny z zajęć edukacyjnych:

 

 

Ocena z zajęć edukacyjnych

Ilość punktów

celujący

 

20 punktów

bardzo dobry

 

16 punktów

dobry

 

12 punktów

dostateczny

 

8 punktów

dopuszczający

 

2 punkty

 

 

 

Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia:

 

Rodzaj osiągnięcia

Punktacja

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

5 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego7 pkt

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 pkt

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 4 pkt

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 pkt

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 pkt

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej10 pkt

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 pkt

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 5 pkt

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 pkt

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej3 pkt

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 2 pkt

 

Uzyskanie wysokiego miejsca w innych zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu

a) międzynarodowym 4 pkt

b) krajowym 3 pkt

c) wojewódzkim 2 pkt

d) powiatowym 1 pkt

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 pkt

Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu

2 pkt

 

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

Przedmiot

Ocena

Punktacja

 

język polski

matematyka

celujący

20 punktów

 

bardzo dobry

16 punktów

 

dobry

12 punktów

 

dostateczny

8 punktów

 

dopuszczający

2 punkty

 

 

historia

wiedza o społeczeństwie

celujący

20 punktów

 

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2

bardzo dobry

16 punktów

 

dobry

12 punktów

 

dostateczny

8 punktów

 

dopuszczający

2 punkty

 

biologia

chemia

fizyka

geografia

celujący

 

20 punktów

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4bardzo dobry

 

16 punktów

dobry

 

12 punktów

dostateczny

 

8 punktów

dopuszczający

 

2 punkty

język obcy nowożytny

celujący

 

20 punktów

bardzo dobry

 

16 punktów

dobry

 

12 punktów

dostateczny

 

8 punktów

dopuszczający

 

2 punkty

 

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

8. W przypadku większej liczby kandydatów na drugim etapie rekrutacji spełniających warunki niż liczba wolnych miejsc, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

9. Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość.Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner