Najbardziej fascynująca liczba świata                                                     red. A. Ptak


                                       

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  KLASY  I-III DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM

„ŚWIĘTO LUDOLFINY” (DOOKOŁA LICZBY PI) 

KATEGORIE KONKURSU:

1.    ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ TESTOWYCH Z LICZBĄ PI.

2.    WIZUALIZACJA LICZBY PI (np. plakat , wiersz, prezentacja multimedialna).

3.    ZAPAMIĘTANIE  LICZBY PI.

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE DO  4 MARCA 2022 R.                              U  NAUCZYCIELA    MATEMATYKI

       

Regulamin  Szkolnego Konkursu Matematycznego

 „Święto Ludolfiny”

1. Organizatorami konkursu są:
nauczyciele matematyki

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich technikum w trzech kategoriach:

Kategoria I – konkurs oparty na podstawie programowej poziomu podstawowego z matematyki

Kategoria II – konkurs na najciekawszy wiersz związany z liczbą Pi

3. Celem Konkursu jest kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy matematycznej, zachęcenie uczniów do intensywnego rozwiązywania zadań
z wykorzystaniem liczby Pi w kontekście realistycznym oraz zaprezentowanie tej liczby w nie matematycznej postaci np.: wiersza, prezentacji, pokazy, plakatu itp.

4. Przebieg konkursu

Kategoria I

Za organizację konkursu odpowiadają nauczyciele matematyki: Anna Ptak, Sławomir Mazurek, a za nadzór nad przeprowadzeniem konkursu dyrektor szkoły.

Do zadań dyrektora szkoły należy:

·         powołanie Komisji Konkursowej składającej się z trzech osób w tym co najmniej dwóch uczących matematyki,

·         nadzorowanie prawidłowego przebiegu konkursu.

Do zadań członków Komisji Konkursowej należy:

·         poinformowanie uczniów o organizacji konkursu, jego terminie i zasadach udziału,

·         zebranie zgłoszeń do konkursu do 4 marca 20202

·         nadzorowanie prawidłowego przebiegu konkursu:

­   zestaw zadań składa się z zadań zamkniętych. Czas trwania :60 min.

­   konkurs odbędzie się 15 marca 2022 o godz. 12.00

­   w czasie testu można korzystać z kalkulatora. Uczestnik przynosi ze sobą przybory kreślarskie i kalkulator

­   prace uczniów sprawdza i ocenia Szkolna Komisja Konkursowa według schematu oceniania przygotowanego przez organizatorów konkursu,

­   sporządzenie protokołu zbiorczego konkursu i ogłoszenie wyników do 31 marca 2022,

­   cztery osoby z największą liczbą punktów zostaną nagrodzone,

­   w przypadku prac z taką samą liczbą punków i niemożliwością nagrodzenia tylko czterech osób, przewiduje się zwiększenie puli nagród.

Kategoria II

Za organizację konkursu w drugiej kategorii odpowiadają członkowie Komisji Konkursowej:

·         uczestnictwo w konkursie może zgłosić każdy uczeń, który w terminie do 4 marca 2022r odda do oceny wiersz, pracę plastyczną, prezentację itp. związane z liczbą Pi,

·         prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową,

·         najciekawsze dwie prace zostaną nagrodzone,

·         ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 31 marca 2022 r.

 Kategoria III

Za organizację konkursu w drugiej kategorii odpowiadają członkowie Komisji Konkursowej:

·         uczestnictwo w konkursie może zgłosić każdy uczeń, który w terminie do 6 marca 2020r

·         nadzorowanie prawidłowego przebiegu konkursu: Uczniowie będą mieli za zadanie napisać na kartce jak najwięcej liczb z rozwinięcia liczby pi. Czas trwania :30 min.,

konkurs odbędzie się 15 marca 2022 o godz. 9.00

·         ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 31 marca 2022 r.

5. Tematyka konkursu

·         Tematyka konkursu oparta będzie na treściach matematycznych zawartych
w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum”

·         W rozwiązywaniu zadań konkursowych uczeń powinien wykazać się  umiejętnościami: stosowania pojęć i narzędzi matematycznych do rozwiązywania problemów związanych z liczbą Pi, wykorzystywania zdolności artystycznych do przedstawienia pojęć związanych z matematyką.

7. Nagrody

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

8. Postanowienia końcowe

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie.

       Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner