Klauzula informacyjna                                                     

   

Zgodnie  z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy ( UE) 2016/679 z dnia  27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r. Nr 119, a. 1 ) zwanego dalej w skrócie RODO, informuję, iż:

I Administrator danych.

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor, reprezentujący Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu z siedzibą w Żarnowcu, 42-439 Żarnowiec, ul. Krakowska 25,

II Inspektor ochrony danych osobowych.

Administrator wyznaczył Inspektora danych osobowych – Marcin Wowk, z którym Pani/Pan może się  skontaktować  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub dziecka za pomocą poczty elektronicznej: iod.zarnowiec@grupaformat.pl

III Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

    1.       Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się , w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych szkole określonych przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo oświatowe (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2018 poz. 650) w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez szkołę obowiązków określonych przepisami prawa, albo jest niezbędne do  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach  sprawowania władzy publicznej.

    2.       Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia Pani/Pana na żądanie, przed zawarcie umowy.

    3.       Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV Odbiorcy danych osobowych.

  Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, dostawcy systemów informatycznych, i usług IT na rzecz szkoły, operatorzy  pocztowi i kurierzy, banki w zakresie realizacji płatności oraz  podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do żadnej organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych.

    1.  Pani/Pana dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

  2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania  od administratora:

   1.  Dostępu do treści swoich danych osobowych,

   2.  Sprostowania  ( poprawiania ) swoich danych osobowych,

   3. Usunięcia swoich danych osobowych,

   4.  Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

   5.   Przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII Prawo cofnięcia zgody.

   1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcie zgody.

   2.  Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.

VIII Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/pana danych osobowych naruszą przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

1.Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem:

1.   Ustawowym

2.   Umownym, lub

3.  Warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Panu zobowiązana/y,

do których podania będzie Pani/Panu zobowiązana/y, bądź podane dane będą pobrane dobrowolnie (w sytuacji wyrażenia zgody).

2.W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3.W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych , nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

4.W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych,  nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani /Pana dane osobowe nie będą przewarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner