Egzamin zawodowy                                                     

     

EGZAMIN ZAWODOWY–przekazanie wyników egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 r.

A.    Uczniowie i absolwenci szkół

Wyniki egzaminu oraz świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie będą do odbioru w szkołach w dniu 23 marca 2018 r. (piątek) w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie zostaną przekazane do szkół przesyłką kurierską przez firmę POCZTEX w dniu 23 marca br. do godz. 11.00.

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu w sesji
styczeń-luty br., zgłaszają się po odbiór wyników i świadectw do szkoły,
w której zdawali część pisemną egzaminu.

W przypadku gdy absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego – zgłasza się do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną. 

 
B.
Absolwenci kursów kwalifikacyjnych i osoby przystępujące do egzaminu zawodowego eksternistycznie

 

Osoby, które przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na podstawie ukończenia kursów kwalifikacyjnych lub zdawały eksternistyczny egzamin zawodowy mogą odebrać wyniki oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie osobiście
w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4
od dnia 23 marca 2018 r.

 

23 marca 2018 r.  (piątek) wydawanie wyników i świadectw odbywać się będzie                                         w godz. 7.30 – 16.00.

 

Od 26 marca wyniki i świadectwa będą wydawane codziennie (w poniedziałki, środy                        i piątki) w godz. 8.00-15.00.

Ze względu na ochronę Państwa danych osobowych OKE w Jaworznie nie udziela informacji o wynikach egzaminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mailem).

Na pisemny wniosek zdającego wyniki i świadectwa zostaną wysłane pod wskazany adres przesyłką poleconą.

                                                   

UWAGA : zdający, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 i nie zdali całości  lub jednej z  części egzaminu  mają prawo złożyć deklaracje do ponownego przystąpienia do tego egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2018 w terminie od 23 do 30 marca 2018 roku.

informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

harmonogram

 

Terminy egzaminów zawodowych w sesji czerwiec-lipiec 2018 r.

 

Część praktyczna egzaminu

 

Technik mechanizacji rolnictwa:

M.43 – 26 czerwca 2018 r., godzina 13.00, sala nr 3

 

Technik weterynarii:

R.09 26 czerwca 2018 r., godzina 9.00, sala nr 3

 

Technik agrobiznesu:

R.06 – 26 czerwca 2018 r., godz. 13.00, sala nr 2

 

Technik rolnik:

R.16 – 26 czerwca 2018 r., godz. 13.00, sala nr 2

 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki:

M.01 – 22-23 czerwca 2018 r. godz. 8.00, 12.00, 16.00, sala nr 2 (zgodnie z harmonogramem    

                                                                                                              przeprowadzania części praktycznej)

Technik mechanizacji rolnictwa:

M.02 – 24-25 czerwca 2018 r.  godz. 8.00, 12.00, 16.00, sala nr 2 (zgodnie z harmonogramem    

                                                                                                              przeprowadzania części praktycznej)

                                               

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

R.03 (kursanci poprawkowicze)       23-24 czerwca 2018 r., godz. 9.00 lub 15.00 sala nr 1
                                                            (zgodnie z harmonogramem przeprowadzania części praktycznej)

 

Część pisemna egzaminu

 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki:

M.01 – 19 czerwca 2018 r., godz. 10.00, sala nr 1

 

Technik mechanizacji rolnictwa:

M.01 – 19 czerwca 2018 r., godz. 10.00, sala nr 1

M.02 – 19 czerwca 2018 r., godz. 12.00, sala nr 1

M.43 – 19 czerwca 2018 r., godz. 14.00, sala nr 1

 

Technik weterynarii:

R.09  19 czerwca 2018 r., godz. 10.00, sala nr 1

 

Technik agrobiznesu:

R.03 -  19 czerwca 2018 r., godz. 10.00, sala nr 3

 

Technik rolnik:

R.03 – 19 czerwca 2018 r., godz.10.00, sala nr 3                                        

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

R.03 (kursanci poprawkowicze)        19 czerwca 2018 r., godz. 10.00, sala nr 3

                                                                          

WYKAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH:

CZEŚĆ PISEMNA link

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA  link

 

PROSZĘ PAMIĘTAĆ O DOKUMENCIE TOŻSAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM I NR PESEL ORAZ CZARNYM DŁUGOPISIE !!!! 

PROSZĘ O POJAWIENIE SIĘ NAJPÓŹNIEJ PÓŁ GODZINY PRZED EGZAMINEM !!!

 

 Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

 

wykaz materiałów pomocniczych w części praktycznej:

 

M.43

Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

R.06

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

kalkulator prosty*

 

R.16

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

kalkulator prosty*

 

Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 r. 

\
  


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner