Prawo oświatowe                                                     


ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

 

 

Karta nauczyciela

 

 

ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

 

 

ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

 

 

ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

 

 

ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 

 

ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

 

ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

 

 

USTAWA o systemie oświaty

 

 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner